Įmonės pavadinimo pakeitimas

2020-09-28

Informuojame, kad UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ akredituota laboratorija, siekdama akredituoti kontrolės veiklą standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai, 2019-10-01 pakeitė Kalibravimo ir bandymų laboratorijos pavadinimą į Metrologijos laboratorija. Apie pavadinimo pakeitmą laboratorija laiku neinformavo Nacionalinio akreditacijos biuro, todėl nuo minėtos datos išleistuose kalibravimo liudijimuose/bandymų protokoluose buvo nurodomas nekorektiškas laboratorijos pavadinimas. Pavadinimo pakeitimas įtakos veiklos rezultatams neturėjo. Po pavėluoto laboratorijos kreipimosi, 2020-09-14 Biuras išleido įsąkymą dėl laboratorijos pavadinimo pakeitimo ir akreditavimo patvirtinimo. Jeigu laboratorijos paslaugų gavėjams iškiltų poreikis pataisyti kalibravimo liudijimus/bandymų protokolus, laboratorija pasirengusi operatyviai tai atlikti.